• به دانشگاه هفت خوش آمدید این دانشگاه جهت تجیهز و قوت ایمانداران ساخته شده و به شما کمک می کند در مسیری که خداوند شما را خوانده است قرار گرفته و برای خدمت به خداوند آماده شوید